ข้อปฏิบัติ
banner 2
banner 1
s1
s2
previous arrow
next arrow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย TSAE – Thai Society of Agricultural Engineering

จัดประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

กรอกแบบตอบรับ

เข้าร่วมโครงการ

ส่งผลงาน

ภาค Poster

ส่งบทความภาคบรรยาย

https://www.youtube.com/watch?v=iGpuQ0ioPrM

ถ่ายทอดสด

All Video
info-1-4
info-2-4
previous arrow
next arrow

กำหนดการ

งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 28

ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันอออก

  • เวลา

  • กิจกรรม

24 กุมภาพันธ์ 2565

8.30 – 9.30 น.

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9.30 – 9.45 น.

กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิน สืบค้า

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

9.45 – 10.00 น.

กล่าวเปิดการแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมเกษตร

โดย คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก

10.00 – 10.10 น.

การถ่ายภาพคณาจารย์ในเครือข่ายวิศวกรรมเกษตร

10.10 – 10.30 น.

การประชุมกติกา ซักซ้อม การนำเสนอ และการแข่งทักษะ

10.30 – 12.00 น.

การลองสนามแข่งทักษะ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น.

การรายงานตัวของทีมที่เข้าร่วมเพื่อแบ่งสายการแข่งขัน

13.15 – 14.45 น.

การแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมเกษตร

14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.

การแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมเกษตร (ต่อ)

15.00 – 16.30 น.

ประชุมปรึกษาการให้คะแนนการนำเสนอผลงานวิชาการ

16.30 – 21.00 น.

กิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ในเครือข่าย และการรับมอบเงินสนับสนุนจากสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย โดย ผู้แทนสมาคมฯ (รับประทานอาหารเย็น)

25 กุมภาพันธ์ 2565

8.30 – 9.00 น.

การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมเกษตร

9.00 – 9.05 น.

กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกฤช กิตติพร

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

9.05 – 9.20 น.

กล่าวเปิดการประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ

โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

9.20 – 9.30 น.

การถ่ายภาพคณาจารย์ในเครือข่ายวิศวกรรมเกษตร

9.30 – 9.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

9.45 – 12.00 น.

การนำเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ช่วงที่ 1

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.

การนำเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ช่วงที่ 2

14.15 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.30 น.

การนำเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ช่วงที่ 3

15.30 – 16.00 น.

– การลงคะแนนโครงงานวิศวกรรมเกษตร

– การมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรให้ตัวแทนของสถาบันต่าง ๆ และ หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการฯ

16.00 – 17.00 น.

พิธีมอบรางวัล และพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 29 และปิดการประชุม

นับถอยหลังเปิดงาน