ประวัติของมหาวิทยาลัย

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับ การประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา โดยในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ ได้กำหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 4 วิทยาเขตและ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ พร้อมทั้งให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3)

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละวิทยาเขต ซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยฯล้วนมีประวัติในการก่อตั้ง และจัดการศึกษาด้านวิชาชีพไม่น้อยกว่า 50 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 15 แห่ง ที่จัดการศึกษาระดับ ปริญญาสายวิชาชีพ ด้วยความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ “

วิสัยทัศน์

” มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ “

 

พันธกิจ

   1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก
   2. ศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่สร้างคุณค่า และนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ
   3. นำองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของคุณภาพชีวิต และเกิดการพัฒนาแก่สังคม
   4. เป็นแหล่งสร้างอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของภาคตะวันออก
   5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรโดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการที่ดี

แบบที่ 1

แบบที่ 2

              ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ ล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จมรรค 8 และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็น ดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9

      แบบที่ 1 ด้านล่างของตราวงกลมทำพับกรอบโค้งรองรับ ชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”

      แบบที่ 2 ด้านล่างของตราวงกลมทำพับกรอบโค้งรองรับ ชื่อ “Rajamangala University of Technology Tawan-ok”
คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน

สีประจำมหาวิทยาลัย

          สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีน้ำเงินน้ำทะเล (sea blue) หรือสีเทอร์ควอยส์ (turquoise sea)

          ที่มาและความหมาย  คือ สีที่มีความสดใส ดุจดังผืนทะเลแห่งภาคตะวันออก ขณะที่สินแร่เทอร์ควอยส์เป็นเสมือนสัญญลักษณ์แห่งท้องฟ้าและสุริยเทพ ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้มีสติปัญญาดีและมีความสามารถเหนือผู้อื่น แคล้วคลาดปลอดภัย และมีชัยชนะเหนือศัตรู ตลอดจนอุปสรรคทั้งปวง