ฝ่ายแพทย์การพยาบาลและสาธารณสุข

กองพัฒนานักศึกษา

บริการห้องพยาบาล

ห้องพยาบาล ณ กองพัฒนานักศึกษา