2

กำหนดการงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา

ณ ลานข้างหอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

เวลา

รายการ

19.00 น.

- ลงทะเบียน

20.00 น.

- พิธีกร นำเข้าสู่งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา

- รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวต้อนรับ

- มอบของระลึกให้แก่ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

20.30 น.

- การแสดงเปิดตัวผู้เข้าประกวด การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา RMUT STAR 2020 เครือข่ายองค์การนักศึกษา 9 ราชมงคล

- ชมการแสดงวงดนตรี

23.00

สิ้นสุดงานเลี้ยงต้อนรับ