8

กำหนดการพิธีปิด

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

เวลา

รายการ

15.30 น.

ลงทะเบียน

16.00 น.

ประธานในพิธีปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เดินทางถึงสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

16.10 น.

วงโยธวาทิตนำขบวนป้าย ธงประจำมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง และนักกีฬาผู้เข้าร่วม การแข่งขันเข้าสู่สนามกีฬา

16.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวรายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "ตะวันออกเกมส์" และเชิญประธานในพิธี มอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

16.45 น.

ประธานในพิธีฯ กล่าวปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 36 "ตะวันออกเกมส์"

16.55 น.

พิธีเชิญธงชาติ ธงประจำมหาวิทยาลัย ธงประจำการแข่งขัน ลงจากยอดเสา

17.05 น.

พิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง

17.20 น.

การแสดงพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "ตะวันออกเกมส์"

17.30 น.

พิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพ ครั้งที่ 37 และการแสดงจากเจ้าภาพครั้งต่อไป โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา (ดนตรีบรรเลงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)

18.00 น.

สิ้นสุดพิธีปิดการแข่งขัน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม