2

กำหนดการพิธีเปิด

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

เวลา

รายการ

16.00 น.

ลงทะเบียน

17.00 น.

ประธานในพิธีเปิดเดินทางถึงสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

17.05 น.

วงโยธวาทิตขบวนพาเหรด และคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้าสู่สนาม

17.45 น.

พิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย และถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

17.55 น.

พิธีเชิญธงชาติไทย ธงประจำการแข่งขัน และธงประจำมหาวิทยาลัย ขึ้นสู่ยอดเสา

18.00 น.

การกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬาสู่จังหวัดชลบุรี

18.20 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "ตะวันออกเกมส์"

18.30 น.

ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 36 "ตะวันออกเกมส์" และมอบของที่ระลึกแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง หรือผู้แทน และผู้สนับสนุน

18.55 น.

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของที่ระลึกและตุ๊กตามาสคอต แก่ประธานในพิธีและแขกพิเศษ

19.10 น.

นักกีฬาอาวุโสนำคณะนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน และผู้แทนผู้ตัดสินกล่าวคำปฏิญาณตน

19.15 น.

การแสดงเปิดการแข่งขัน

20.05 น.

พิธีจุดครบเพลิงเปิดการแข่งขันกีฬา "ตะวันออกเกมส์"

20.20 น.

แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน และสิ้นสุดพิธีเปิดการแข่งขัน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม